ban ban ban objednavka

Údržba detských ihrísk

Plán kontrol a údržby zostáv:

  • Prvá kontrola po ukončení montáže bude vykonaná po ukončení prác. Kontrola je zameraná na kontrolu odstránenia všetkých nástrojov a pomocnéhozariadenia potrebného na montáž. Taktiež sa kontroluje: základy a povrchy zariadenia a kompletnosť zariadenia.
  • Bežná vizuálna kontrola bude vykonávaná denne. Bežná vizuálna kontrola umožňuje rozpoznať výrazné zdroje ohrozenia, ktoré môžu byť spôsobené vandalizmom, používaním alebo poveternostnými vplyvmi. Kontroluje sa: úroveň a čistota povrchu, vandalizmus, kompletnosť a opotrebenie zariadenia, kontrola základov, konštrukčnej pevnosti zariadenia a celkový stav bezpečnosti zariadenia.
  • Prevádzková kontrola bude vykonávaná 4 krát v roku ( nie zriedkavejšieako každé 3mesiace) a raz za rok pri príležitosti ročnej hlavnej kontroly. Prevádzková kontrola je podrobnejšia prehliadka zameraná na kontrolu funkcie a stability zariadeniaa to najmä z hľadiska akéhokoľvek opotrebovania. Kontroluje sa: poriadok okolia zariadenia, povrch ihriska, minimálne priestory zariadení, lokalizáciu dodatočného vybavenia, stabilita, kompletnosť a úroveň opotrebovania zariadení a stav spojov.
  • Ročná hlavná kontrola bude vykonávaná 1 krát ročne. V skupine, ktorá bude vykonávať inšpekciu by mal byť prítomný špecialista z oblasti bezpečnosti detských ihrísk. Úlohou ročnej hlavnej kontroly má byť hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti zariadení, základov a povrchov, napríklad účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení, vyplývajúcich z vykonaných opráv alebo dodatočné zabudovaných alebo vymenených častí (o vykonaní kontroly sa vypracuje správa, o vykonaní potrebných opráv vyhotoví záznam v Prevádzkovom denníku). Ide nielen o kontrolu úplnosti, ale aj pevnosti, neporušenosti a spoľahlivosti všetkých spojov. Pri skrutkovaných spojoch je nutné všetky spoje dotiahnuť, pri ohybných častiach premazať, nátery obnoviť a pod. Akúkoľvek poškodenú časť je nutné okamžite opraviť alebo vymeniť!

 

Doporučuje sa vykonávať pravidelné čistenie zariadení a prvkov detských ihrísk. Problematické je venčenie domácich zvierat. Doporučujeme v „Prevádzkovom poriadku“, ktorý bude umiestnený pred vstupom na
ihrisko, uviesť aj zákaz vstupu domácich zvierat pod hrozbou pokuty a uviesť výšku pokuty. V prípade nedodržiavania zásad prevádzky a údržby zariadení a prvkov detských ihrísk stráca zákazník možnosť reklamácie!


Výrobky sa v prípade ich demontáže skladujú:

  • v suchých, vykurovaných, vetraných a nevlhnúcich priestoroch
  • skladuje sa vo výrobnom balení
  • výrobca zabezpečí, aby nedochádzalo ku kontaktu povrchu s priamym slnečným žiarením, aby výrobky boli chránené pred ďalšími poveternostnýmivplyvmi (dážď, hmla, para, sneh..)
  • výrobca zabezpečí, aby výrobky neboli vystavené vplyvu organických rozpúšťadiel, leptavých chemických látok
  • chráňte povrch pre mechanickým poškodením